شرایط تحویل کالا در فروشگاه شریعتی

- تحول کالا توسط پیک

- تحویل کالا توسط پست